بجای واژه"غرض حکومت امام (عج)"واژه زیر را بکار ببرید:

هدف حکومت امام زمان (عج)