بجای واژه"غیبت امام (عج) در روز سوم ولادت"واژه زیر را بکار ببرید:

غیبت امام (عج) در نوزادی