بجای واژه"غیبت کبری"واژه زیر را بکار ببرید:

غیبت کبرا