w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: سمیه علی اکبری
استاد راهنما: حمید انصاری
استاد مشاور: -
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: تابستان 1393
مکان دفاع: دانشگاه تهران دانشكده الهيات و معارف اسلامي

چکیده

عنوان رساله ی حاضر بررسی مستندات فقهی شرایط ، أجزاء و مبطلات نماز از دیدگاه امامیه و مذاهب اربعه می باشد . مراد از شرایط نماز اموری هستند که تحقق نماز وابسته ی به وجود آن شرایط بوده و از نبود آن شرایط نبود مشروط ( نماز ) لازم می آید . از دید غالب مذاهب پنج گانه وقت، طهارت از حدث و خبث، ستر عورت ، استقبال قبله، مکان و ترک کردن مبطلان نماز، شرایطی هستند که صحت نماز یومیه متوقف بر تحقق آن ها می باشد . أجزاء نماز اموری هستند که نماز بدون آن ها محقق نمی شود ؛ این أجزاء عبارت هستند از نیت ، تکبیره الإحرام ، قیام ، قرائت ، رکوع ، سجود ، تشهد و سلام ؛ البته در باب آن که نیت آیا جزء نماز است یا شرط آن میان مذاهب اختلاف نظر وجود دارد . همه ی أجزاء نماز واجب می باشند ؛ البته سه مذهب امامیه، حنفیه و حنابله واجبات نماز را به دو دسته ی رکنی و غیر رکنی تقسیم کرده اند گرچه در ذکر واجبات مربوط به هر دسته با یکدیگر اختلافانی دارند ؛ ولیکن شافعیه و مالکیه برآنند که واجباتی برای نماز غیر از ارکان وجود ندارد . منظور از مبطلات نماز اموری هستند که اگر در نماز واقع شوند موجب بطلان نماز می شوند به مانند تکلم ، قهقهه ، گریه ، حدث ، التفات بدن از قبله ، خوردن و آشامیدن ، خلل وارد کردن به شرطی از شروط صحت نماز و ... . امامیه از یک سو و مذاهب اربعه ی اهل سنت از سوی دیگر ، هر یک با بهره بردن از مستندات و منابعی که احکام فقهی را از آن ها استنباط می کنند ، هم مانند : آیات قرآن کریم ، سنت شریفه ، دلایل عقلی، اصول عملیه، قواعد فقهی و ... ، احکام مربوط به نماز را از مقدمات آن گرفته تا مقارنات و مبطلات آن ، هم چون سایر ابواب فقهی ، استنباط و استخراج کرده اند . در مجموع مذاهب پنج گانه در کلیات مباحث مربوط به نمازهای واجب یومیه با یکدیگر اتفاق نظر داشته ولیکن در پاره ای از جزئیات آن با یکدیگر اختلافاتی دارند .

واژگان کلیدی  : مستندات فقهی ، نماز ، شرایط ، أجزاء ، مبطلات ، امامیه و مذاهب اربعه .

  دانلود: بررسی مستندات فقهی شرایط ،اجزا، و مبطلات نماز از دیدگاه امامیه و مذاهب اربعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط