پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آبکنار ، مهدی نبی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آبکنار ، نبی