پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آتاترک ، مصطفی کمال ، 1881 - 1938م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مصطفی کمال؛ مصطفی کمال پاشا