پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آخوندی ، محمد باقر ،1348-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محمد باقر آخوندی