پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آخوندی ، مصطفی ،1338-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مصطفی آخوندی