پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آزاد ارمکی ، تقی ، 1336-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آزاد ، تقی؛ ارمکی ، تقی