پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آمیزش زن، آمیزش مکروه

وابسته

زن سالخورده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 240
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 60