پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آکل ربا"واژه زیر را بکار ببرید:

ربا خوار