پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیه خمس

آیه خمس ( آیه غنیمت ): آیه 41 سوره انفال.

آیه « وَ اعلَمُوا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلَّرسُولِ وَ لِذِی القُربی وَ الیَتامی وَ المَساکینِ وَ ابنِ السَّبیلِ... » بیانگر وجوب خمس (--» خمس) در غنائم و منافع به دست آمده و تعیین صاحبان و ارباب خمس است. 1

1 - جواهر الکلام.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 178

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیه خمس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه غنیمت ( فقه )

اعم

آیات عبادات مالی

وابسته

خمس ( عمل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیه خمس به زیرصفحه آیه خمس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 57
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 178، 184