پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیه سرقت ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه حد سرقت

وابسته

اعمّی ( مشتق )، مجمل ( اصول فقه )، مشتق ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیه سرقت ( اصول فقه ) به زیرصفحه آیه سرقت ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 129
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 191
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 450
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 19
  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 350
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 125
  • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 153