پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"أمه"واژه زیر را بکار ببرید:

کنیز