پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ابراء ( فقه )، احکام اجاره

وابسته

اشتراط در اجاره

منابع

  • الفقه جلد 58 : صفحه 376، 378
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 490
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 219
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 222