پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ماهی فلس دار

منابع

  • الفقه جلد 76 : صفحه 27
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 251
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 748