پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اثر اجاره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ثمره اجاره، مدلول اجاره، مقتضای اجاره

اعم

اثر ( فقه )، احکام اجاره

اخص

تملک اجرت، تملک منافع اجاره

وابسته

اجاره ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 536
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 242
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 80
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه (204
  • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 11
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 276
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 5 : صفحه 171
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 3
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 4