پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجاره بر محرمات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجاره بر گناهان، مؤاجرة برای محرمات

اعم

اجاره حرام، محرمات

اخص

اجاره بر زنا، اجاره بر قتل، اجاره کتابت کفر

وابسته

اجرت محرمات، بیع محرمات، تخریب مسجد، حسابرسی محرمات، حمل محرمات، ساخت محرمات، محرمات، مدیریت محرمات، نگهداری محرمات

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه (200-202)
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 167
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 296
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 403
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 112
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 496
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه (8-11)
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 17
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 30
 • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 3 : صفحه 21
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 15
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه (9-10)
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (122-125)
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 438
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه (46-48)
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 124
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 65
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه (64-65)