پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجاره خدمات ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اجاره انسان