پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجاره زن شیرده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجاره بر رضاع، اجاره ظئر، اجاره ظئیر

اعم

اجاره زن، احکام رضاع، احکام زن

اخص

اجاره شیرده بی شوهر
به لحاظ حریت:
اجاره حرّه شیرده، اجاره کنیز شیرده
به لحاظ زوجیت:
اجاره بائن شیرده، اجاره زوجه شیرده، اجاره مزوجه شیرده

وابسته

اجاره دو نفر بر یک عمل، زن شیر ده، شرایط اجاره زن شیرده، شیرخوار، ضمان زن شیرده، هزینه زن شیر ده

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 603
 • الفقه جلد 58 : صفحه 145، 158
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه (293-294)
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 581
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 330
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 293
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 302
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه (243-244)، 273
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 185
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه (357-358)، 367
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 125
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 135
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 128
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 75
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 129، 194
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه (163-164)