پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره انسان، احکام کفار ( فقه )

وابسته

بیع قرآن به کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 69
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 288
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 27
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (8-9)
  • منهاج الفقاهة جلد 1 : صفحه 13