پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجتماع عید و جمعه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اتفاق عید و جمعه

اعم

اجتماع اسباب، احکام نماز جمعه، احکام نماز عیدین

وابسته

اعلان اجتماع عید و جمعه، جمعه، نماز عیدین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجتماع عید و جمعه به زیرصفحه اجتماع عید و جمعه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 678
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 170
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 460
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 159، 339
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 301
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 407
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 71