پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احتساب ( به حساب آوردن )، احکام دَین

وابسته

خمس ( عمل )، دَین ( ما فی الذمه )، زکات ( عمل )

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 450
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 335
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 363
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 11
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 480