پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام اصولی واصلی به زیرصفحه احکام اصولی واصلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 9