پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود

اخص

اتحاد متبایعان، اتلاف متبایعان، اجابت فسخ بیع، اجاره به صیغه بیع، اجاره فروش، اجازه بیع، اجازه دهنده بیع، اجبار به بیع قرآن، اجبار متبایعان، اجرت شمارش عوضان، احکام ثمن، احکام مبیع، ارث اجازه بیع، ارش در بیع صرف، ارشاد در بیع، ارکان بیع، استثنا در بیع، اسلام متبایعان، اشتراط در بیع، اشهاد بر بیع، افتراق متبایعان، افلاس خریدار، اقاله با تعدد متبایعان، اقاله بیع، اقاله متبایعان شفعه، اقباض در بیع، اقباض صرف، اقتراب متبایعان، اقرار متبایعان، اکراه بر بیع، اکراه بر وکالت بیع، انتفاع فروشنده، انضباط در سلم، انفساخ بیع، ایجاب خریدار، ایجاب و قبول بیع، بطلان بیع، بیمه باز خرید بردگان، بیمه خرید خانه، بیمه ضمن بیع، بینه بیع، پشیمانی در بیع و شراء، تاخیر تسلیم عوضان، تبدیل عوضان صرف، تسامح در خرید، تسامح در فروش، تساوی بین خریداران، تعدد متبایعان، تعدی خریدار شفعه، تعذر خرید بدل وقف، تعذّر خرید از غیر محتکر، تعلیق بیع، تعیین متبایعان، تعیین مدت بیع نسیه، تفریط خریدار، تقدیم ایجاب بیع، تکبیر هنگام خرید، تمییز فروشنده و خریدار، تهیه مسلم فیه در غیر بلد سلم، توافق بر بیع، تورم ( بالا بودن نرخ خرید کالا )، توریه در بیع اکراهی، تیمم با امکان خرید آب، جهل مغبون به قیمت، چانه زنی در خرید کفن، حجر خریدار، حجر فروشنده، حواله به سلف، حیله در ربا با تعدد بیع، حیله در ربا در بیع صرف، خلاف در بیع، خمس پیش خرید کتاب، خمس زاید هزینه خریداری از قرض، خودداری از قبض و اقباض، خودداری کافر از بیع عبد مسلمان، خیار در بیع، خیار متبایعان، درک محدثات خریدار، دعوت فسخ بیع، دعوی اذن بیع رهن، دعوی ارث و خرید مشفوع، دعوی بعض ورثه شفیع بر بطلان خرید، دعوی تأخر خرید شریک، دعوی در بیع، دعوی در خیار، دعوی شرکا در تقدم خرید، دعوی شفیع و خریدار، دعوی صبابت فروشنده، دعوی فساد بیع مورث، ربا در بیع، رجوع در بیع فضولی، رجوع در بیع معاطاتی، رجوع فروشنده بر مفلس، رد بیع، رضایت به بیع، رهن مقبوض به بیع فاسد، زیرکی در بیع و شراء، سَوم ( عرضه برای بیع )، شرایط بیع ( فقه )، شرط به نفع متبایعان، شفعه با حضور خریدار، شفعه با خرید مرتد، شفعه بدون حضور خریدار، شفعه در بیع، شک در تقدم امضا و فسخ بیع، شمارش عوضان، شهادت به بیع، شهادتین هنگام خرید، صحت بیع رهن، صلح در بیع، ضمان در بیع، ضمان درک محدثات خریدار، ضمان فروشنده دارو، ضمان منع بیع، طلب برکت در خرید، طلب خیر در فروش، عجز از تسلیم مبیع، عدم لحن در ایجاب و قبول بیع، عیب نقود صرف، غرامت بیع فضولی، غش با اعلان به خریدار، غش با تقصیر خریدار، غش با علم خریدار، غش بدون اعلان به خریدار، غش بدون علم خریدار، غش در بیع، غش فروشنده، فسخ بیع ( فقه )، فوریت اجازه بیع، فوریت رد بیع، قبض به بیع باطل، قبض در بیع، قربانی حج با بیع هزینه سفر، قسم بر بیع، قسم به عدم بیع خمر، قسم در بیع، قیمت گذاری، متولی بیع وقف، مدت بیع نسیه، مرگ خریدار، مرگ فروشنده، مسقطات خیار، مسوغات بیع وقف، مشورت در بیع، مطالبه ارش در بیع صرف، مطالبه بدل در بیع صرف، مطالبه عین از فروشنده فضولی، منافع مغصوب در دست خریدار، موانع اجازه بیع فضولی، نایابی مسلم فیه، هدیه به مأمور خرید ادارات، هدیه به وکیل بیع، هزینه اقباض عوضان، هزینه خرید جهیزیه، هزینه خرید خانه، هزینه رد بیع فضولی، وام خرید کالا، وحدت فروشنده و خریدار، وصیت به بیع موصی به، وکالت در بیع، وکالت در قبض صرف، وکیل بیع، ولایت فقیه در بیع مال مفلس، ولایت یک نفر بر بیع، ولیمه خرید خانه

وابسته

بیع ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 512
  • صراط النجاة جلد 1 : صفحه (245-254)