پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جاندار

اخص

آمیزش حیوان، أجزای حیوان، اتلاف حیوان، اجاره حیوان ( فقه )، احترام حیوان، اخته کردن حیوان، ادرار حیوان، ارسال دفعی حیوان، استقرار حیات حیوان، استنجا با حیوان، افتادن حیوان در غذا، افتراق بچه حیوان، افعال حیوان، اقتنای حیوانات موذی، اقرار برای حیوان، التقاط حیوان، انتفاع از اجزای حیوان، انتفاع از لقطه حیوان، انزا، بارداری حیوان، بستن حیوان، بیع حیوان ( فقه )، بیع شیر حیوان، بیع مدفوع حیوان، پی کردن حیوان، پیوند اعضای حیوان، تذکیه حیوان ( فقه )، تسخیر حیوانات، تصویر حیوان، تعریف لقطه حیوان، تلف حیوان، تملک لقطه حیوان، توابع حیوان مبیع، توقف حیوان در راه، تیمم با خوف از تشنگی حیوان، جنایت بر حیوان، جنایت حیوان، جنین حیوان، چرک بدن حیوان، حرز حیوان، حفظ حیوان مهاجم، حق حیوان ( فقه )، خصای حیوان، خوردن حیوان، خون حیوان، خیار حیوان، داغ کردن حیوان، دفع حیوان، دیه قتل حیوان، ذبح با دستگاه، ربا در حیوان، رضاع از چارپا، رطوبات حیوان، رمی حیوانات در احرام، رهن حیوان، زوال عین متنجس از حیوان، زوال عین نجس از حیوان، سجده بر اجزای حیوان، سرقت حیوان، سقط جنین حیوان، سقوط خیار حیوان، سهام غنیمت حیوان، شرایط اجاره حیوان، شفعه در حیوان، شک در نجاست ادرار حیوان، شک در نجاست مدفوع حیوان، شکنجه حیوان، شیر حیوان، صوت حیوان، صید با حیوان، ضمان اتلاف حیوان، ضمان جنایت بر حیوان، ضمان جنایت حیوان، طهارت دهان حیوان، طهارت نعل حیوان با زمین، عاریه حیوان، عدم عاملیت حیوان، عرق حیوان، علائم حرمت حیوانات، علائم حلیت حیوانات، علقه حیوان، عمل حیوان در جعاله، عیب حیوان مبیع، غرامت چارپا، غصب حیوان، غوص جواهر در شکم حیوان، قبض حیوان، قربانی حج، قربانی حیوان باردار، قرض حیوان، قسامه در چارپا، کسب به خصای حیوان، کشتن حیوان ( فقه )، کفاره کشتن حیوان در احرام، کفالت حیوان، لقطه حیوان، مبدأ خیار حیوان، مدت استبرای حیوان، مدت خیار حیوان، مدفوع حیوان، مس حیوان، مسابقه ( خاص )، مسابقه با اختلاف جنس حیوان، مسابقه با اختلاف نوع حیوان، مسقطات خیار حیوان، مشروعیت خیار حیوان، منی حیوان، مَذْی حیوان، نعل ( نعل حیوان )، نفقه لقطه حیوان، نماز با اجزای حیوان، نماز با فضلات حیوان، نماز در جایگاه حیوان، نوشاندن مسکر به حیوان، نیم خورده حیوان، هزینه حیوان، ودیعه حیوان، وصیت به حیوان، وقف بر حیوان، وقف حیوان، وَدْی حیوان، وَذْی حیوان، یافتن مال در شکم حیوان

وابسته

حیوان ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه (287-288)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه (407-410)