پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود

اخص

اتلاف رهن، ارث حق رهن، ارث حق قبض مرتهن، ارث حق مطالبه رهن، ارکان رهن، استیمان وارث رهن، اشتراط در رهن، اقباض رهن، امانت رهن، انتزاع رهن، انتفاع مرتهن، انتقال رهن، انفساخ رهن، ایجاب و قبول رهن، بیع هبه مرهون، بیمه ضمن رهن، بینه رهن، تبدیل رهن، تصرف در رهن، تضییع رهن، تغیر صفات امین رهن، تغیر صفات رهن، تقارن رهن با دَین، تقاص از رهن، تقدیم قبول رهن، تلف ثمن رهن، تلف رهن، جنایت رهن، جنون متعاقدان رهن، جنین مرهون، جهل به رهن بعد از مرگ مرتهن، حبوه مرهون، حق الرهانه، حق قبض مرتهن، حق مطالبه رهن، حق نگهداری وثیقه رهن، خمس رهن، خیار در رهن، خیانت مرتهن ( فقه )، دعوی ابراء دین مرهون به، دعوی در رهن، رجوع از هبه مرهون، رد رهن، زکات رهن، شرایط رهن، شرکت در رهن، شفعه در رهن، شهادت به رهن، صفات امین رهن، صفات رهن، ضمان با رهن، ضمان در رهن، عاریه برای رهن، عفو متلف رهن، عیب رهن، عینیت رهن، غصب رهن، فسخ رهن، فک رهن، قبض رهن، قبول رهن، قسمت رهن، مال مرهون مفلس، مبطلات رهن، مخاصم بدل رهن، مساقات در رهن، مطالبه رهن بعد از پرداخت دین، مطالبه قبض رهن، منافع رهن، نفقه رهن (مرهون)، نگهداری رهن، نماء رهن، نیابت در قبض رهن، نِتاج رهن، هبه مرهون، هزینه رهن، ودیعه رهن، وصیت به فک رهن، وصیت به مرهون، وصیت در رهن، وکالت در بیع رهن، وکالت در رهن، ید مرتهن

وابسته

رهن ( عقد )، رهن ( مرهون )

منابع

  • توضیح المسائل : صفحه 317
  • توضیح المسائل : صفحه 409
  • توضیح المسائل : صفحه 393
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 155
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 52