پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توقیعات امام زمان(عج) به عمروی ، محمد بن عثمان ، - 304ق. درباره احکام نماز ، منابع:

الاحتجاج جلد 2 صفحه 298

توقیعات امام زمان(عج) به محمد بن عبدالله حمیری ، قرن4ق. درباره احکام نماز ، منابع:

الاحتجاج جلد 2 صفحه 310
الاحتجاج جلد 2 صفحه 312

دیدگاه اباضیه درباره احکام نماز ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 13 صفحه 330

احکام نماز ، منابع:

الاقتصاد الهادى الى طریق الرشاد صفحه 272

جهل ابوبکر به احکام نماز ، منابع:

الاستغاثه فی بدع الثلاثة جلد 1 صفحه 15

حدیث امام علی علیه السلام درباره احکام نماز همسایه مسجد در خانه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 1 صفحه 357

دیدگاه شیعه درباره احکام نماز ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 239