پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات ابتدای غایت : کلمه بیانگر معنای آغاز کار

«ابتدای غایت» یعنی آغاز کار و فعالیت، و «ادات ابتدای غایت» یعنی کلمه‌ای که معنای آغاز کار می‌دهد. برخی از این ادوات عبارتند از:

1. مِن: حرف جر است و مشهورترین معنای آن ابتدای غایت است؛ چه ابتدای غایت مکانی، چه ابتدای غایت زمانی و چه غیر این دو؛ مانند «مِن» در آیات: «... مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...» (اسراء// 1) ؛ «... مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ...» (توبه// 108) ؛ «إِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ...» (نمل// 30) .

2. عَلی: حرف جر است و معانی مختلفی دارد که ابتدای غایت یکی از آن‌ها است؛ مانند: «... إِذَا اکْتَالُواْ عَلَی النَّاسِ...» (مطففین// 2) که «علی» معنای «مِن» می‌دهد.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 228
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 293
  3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 415
  4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 284

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 169، 228، 293
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 284، 415
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 311، 440
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 39، (116-172)، 172116