پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات استمرار : ادات بیانگر استمرار و توالی فعل

ادات استمرار اداتی است که به فعل ملحق می‌شود و به آن معنای استمرار می‌بخشد؛ مانند:

1. کان: از افعال ناقصه، رفع دهنده اسم و نصب دهنده خبر است و در معنای استمرار به کار می‌رود؛ مانند: «... وَکَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا»؛ «و خدا آمرزنده مهربان است» (نساء// 96) .

2. سین مفتوح (سَـ) بنا بر قولی به معنای استمرار می‌آید؛ مانند: «سَتَجِدُونَ آخَرِینَ...»؛ «به زودی گروهی دیگر را خواهید دید... » (نساء// 91).

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 256
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 233
  3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 311
  4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 280

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 233، 256
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 280، 311
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 306، 337
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 111، 133