پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادات تضجّر و تکرّه"واژه زیر را بکار ببرید:

ادات تضجّر