پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات تهدید : ادات مورد استفاده در ترساندن مخاطب

«ادات تهدید» اداتی است که برای بیم دادن مخاطب به کار می‌رود؛ مثل:

1. أَولی: «أَوْلَی لَکَ فَأَوْلَی»؛ «با این اعمال عذاب الهی برای تو شایسته‏تر است‏ شایسته‏تر» (قیامت// 34) .

سیوطی از جوهری در ~صحاح~ نقل می‌کند که «اولی لک» کلمه تهدید و وعید است. بعضی گفته‌اند معنای آن «ویل» است. و نحاس در باره معنای آن گفته است: وقتی عرب می‌گوید: «اولی لک» یعنی نزدیک است هلاک شوی.

2. لام: در صورتی که جازمه باشد، از ادات تهدید است؛ مثل: «فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ»؛ «پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند» (کهف// 29).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 350
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 268
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 211

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 211، 268
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 350
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 376
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 81