پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

وابسته

عام و خاص ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادات عام و خاص به زیرصفحه ادات عام و خاص/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.