پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، ادا ( عبادت در وقت )

وابسته

شکر ادای نماز، نماز ادا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادای نماز به زیرصفحه ادای نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 29