پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام موسى کاظم علیه السلام درباره نهی از ادای نماز در برابر صورت ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 449