پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار حیوان، ادرار نجس

اخص

به لحاظ حرمت ذاتی و عرضی:
ادرار حرام گوشت اصلی، ادرار حرام گوشت عارضی
به لحاظ محل زیست:
ادرار حرام گوشت خشکی، ادرار حرام گوشت دریایی
به لحاظ نجس العین:
ادرار غیر نجس العین، ادرار نجس العین

وابسته

آشامیدن ادرار حرام گوشت، ادرار حلال گوشت، ادرار حیوان مشکوک، انتفاع از ادرار نجس، بیع ادرار حرام گوشت، حیوان حرام گوشت، نماز با لباس آلوده

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 284
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 114
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 49
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 160
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 276
 • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 52
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 330
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 178
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 17
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 298
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 284