پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار حرام گوشت

وابسته

ادرار حرام گوشت عارضی، اصلی، حیوان حرام گوشت اصلی

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 283
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 298
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (291-292)