پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار ( عین )، نجاسات ( فقه )

اخص

ادرار انسان، ادرار حرام گوشت

وابسته

آشامیدن اضطراری ادرار نجس، ادرار پاک، انتفاع از ادرار نجس، بخار ادرار نجس، بیع ادرار نجس، نجاست ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 71
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 324
  • الفقه جلد 76 : صفحه 275
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 17
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 9
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 436
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 38
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 36