پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادوات عموم : الفاظ و هیئت‌های دلالت کننده بر عموم

به الفاظ و هئیت‌های خاصی که بر عموم دلالت می‌کند، ادوات عموم می‌گویند، مانند: ' کل '، ' جمیع '، ' نکره در سیاق نفی ' و مانند آنها.

ادوات عموم به لحاظ نوع عموم، به ادوات عموم بدلی وادوات عموم شمولی تقسیم می‌شود. هم چنین، این ادوات به لحاظ مصادیق عبارت است از: جمع محلّی به لام، جمع مضاف، جمع منکّر، کل، مفرد محلّی به لام، نکره در سیاق اثبات، نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق شرط، و نکره در سیاق استفهام.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 244
 2. المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 136
 3. کفایة الاصول : صفحه 253
 4. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 120
 5. معارج الاصول : صفحه 81
 6. تحریرالمعالم : صفحه (99-101)
 7. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 140
 8. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 451
 9. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 441
 10. محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 153
 11. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادوات عموم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادات عموم، الفاظ عام، الفاظ عموم، صیغ عموم، صیغه‌های عموم

اخص

ادوات عموم بدلی، ادوات عموم شمولی، جمع محلّی به لام، جمع مضاف، جمع منکّر، کل ( اصول فقه )، مفرد محلّی به لام، نکره در سیاق اثبات، نکره در سیاق استفهام، نکره در سیاق شرط، نکره در سیاق نفی ( اصول فقه )

وابسته

عام ( اصول فقه )، عموم ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادوات عموم به زیرصفحه ادوات عموم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 440، 441، 451
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 173
 • اصول الاستنباط : صفحه 131، 132
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 151، 154، 161
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 40
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 130، 134، 140
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 415، 417، 476
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 378
 • الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 155، 157، 158، 159، 160
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 427، 430، 431
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 197، 198، 199، 201، 209، 214، 217، 220، 222، 225، 237، 239، 242، 256
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 218
 • الفوائد الحائریة : صفحه 108، 109، 189، 194، 195
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 201
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 87، 90، 93
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 309، 311، 315، 337، 345، 351، 365، 367، 370، 375، 377، 379، 380، 382، 383، 386، 388، 393، 399، 401
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 453، 458، 459
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 25، 27، 43
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 136
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 112، 113، 143، 204، 205
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 90، 93، 94، 95
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 220، 224، 226، 246، 248
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 189
 • تحریرالمعالم : صفحه (99-101)
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 502
 • تقریرات اصول : صفحه 89، 102
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 460
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 486، 487، 488
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 244
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 103، 104، 105، 106
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 306
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 103، 105، 147، 149، 151
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 166
 • کفایة الاصول : صفحه 253، 254
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 120، 124، 125، 126، 127، 129
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 83
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 153، 155، 156، 158، 161، 368
 • معارج الاصول : صفحه 81، 86
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 102، 103
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 3 جزء 1 : صفحه 463
 • منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 299
 • نهایة الاصول : صفحه 320
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 507، 509، 511