پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اذ
ال
اِی
ذاک
ذُو
سین
قَد
لَن
ما
نون
هاء
واو
کاف
کذا

توضیح مفهومی

ادوات قرآن : حروف و مشابهات حروفِ به‌کار رفته در قرآن

«ادوات» جمع «ادات» است، و ادوات قرآن یعنی حروف و هر چیزی که به حروف شباهت دارد؛ هر چند اسم یا فعل باشد.

ادوات قرآن به دلیل این که می‌توانند معانی متفاوتی داشته باشند، اهمیتی فراوان‌ دارند. در کتاب ~الاتقان فی علوم‌القرآن~ شناخت معانی این ادوات بر مفسر، لازم دانسته شده است؛ لذا در این کتاب بابی مفصل به منظور بررسی و شناخت معانی ادوات قرآن گشوده شده است. همین شیوه در کتاب ~البرهان فی علوم‌القرآن~ نیز به چشم می‌خورد.

ادوات قرآن فراوانند؛ مانند: ادات نهی، نفی، استفهام، عطف، تأکید، استثنا، دعا، ندا، تعلیل، الصاق، اباحه، ابتدای غایت، اختصاص، تقلیل، تکثیر، تمنی، تنبیه، تنویع، تنزیه، زائد، شرط، موصول، امر، شک، عرض، غایت، قرب، جمع، تعریف و… که هر یک جداگانه در مدخل مربوط به آن تشریح شده است.

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه (175-445)
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (166-308)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادوات قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادات قرآن

اعم

کلمات و حروف قرآن

اخص

ادات اباحه، ادات ابتدای غایت، ادات ابهام، ادات اختصاص، ادات استثنا ( علوم قرآنی )، ادات استحقاق، ادات استدراک، ادات استعانت، ادات استعلا، ادات استغراق، ادات استفهام ( علوم قرآنی )، ادات استقبال، ادات استمرار، ادات استیناف، ادات اسمی، ادات اشاره، ادات اشفاق، ادات اضراب، ادات اعلام، ادات الصاق، ادات امتناع، ادات امر، ادات انتقال، ادات انتهای غایت، ادات انشاء، ادات بدل، ادات تاکید، ادات تبعیض، ادات تبیین، ادات تحذیر، ادات تحسّر، ادات تحضیض، ادات تحقیق، ادات تخییر، ادات ترتیب، ادات ترجی، ادات تسویه، ادات تشبیه، ادات تشریک، ادات تصدیق، ادات تضجّر، ادات تعجب، ادات تعدیه، ادات تعریف، ادات تعقیب، ادات تعلیل، ادات تفجع، ادات تفسیر، ادات تفصیل، ادات تقبیح، ادات تقریب، ادات تقریر، ادات تقلیل، ادات تکثیر، ادات تمنّی، ادات تنبیه، ادات تنزیه، ادات تنویع، ادات تهدید، ادات توقع، ادات جزا ( علوم قرآنی )، ادات جمع، ادات جواب، ادات حرفی، ادات حصر ( علوم قرآنی )، ادات خبریه، ادات دعا، ادات ذم، ادات ربط ( علوم قرآنی )، ادات زائد، ادات زجر، ادات سببیت، ادات شرط ( علوم قرآنی )، ادات شک، ادات صیرورت، ادات ظرفیت، ادات عام و خاص، ادات عرض، ادات عطف، ادات غایت ( علوم قرآنی )، ادات فصل، ادات فعلی، ادات قرب، ادات قسم، ادات کمال، ادات مجاوزت، ادات مدح، ادات مصاحبت، ادات مفاجات، ادات مقابله، ادات مقاربه، ادات مقایسه، ادات ملکیت، ادات مهلت، ادات موصول، ادات ندا، ادات ندامت، ادات نفی، ادات نهی، ادات وعده، ادات وعید، اذ، اذا ( علوم قرآنی )، اذاً، ال، اللهمَّ، ایّها، اَحَد، اَلآنَ، اَلا، اَلاّ، اَمّا، اَنّی ( علوم قرآنی )، اَنْ، اَوْ ( علوم قرآنی )، اَوْلَی، اَیّ ( علوم قرآنی )، اَیّانَ، اَیْنَ، اُفّ، اِذَن، اِلاّ ( علوم قرآنی )، اِلی، اِمّا، اِنْ ( علوم قرآنی )، اِی، اِیّا، بَلْ، بَیْنَ، بِئْسَ، تنوین ( علوم قرآنی )، تَعالِ، ثَمَّ، ثُمَّ، حاشا، حَیثُ، دُونَ، ذات ( ادبیات )، ذاک، ذالک، ذَهَبَ، ذُو، رُبَّ، رُبَّما، رُوَیدًا، ساءَ، سین، سَوْفَ، سُبحان، عَسی، فاء ( علوم قرآنی )، فَلَوْ لَا، قَد، کادَ، کاف، کذا، کَأیِّن، کَلّا، کَمْ، کَیْ، کَیْفَ، کُلّ، کُلَّما، کِلا، کِلتا، لا ( علوم قرآنی )، لاتَ، لاجَرَم، لامْ، لعلَّ، لکِنْ، لمَا، لَدی، لَدُنْ، لَمّا، لَمْ، لَن، لَوْ، لَوْ ما، لَوْلا، لَیْت، لَیْسَ، لِئَلَّا، ما، ماذا، مَعَ، مَهْما، مِن ابتدائیه، نون، هاء، هاتِ، همزه، هَلُمَّ، هَیْتَ، هَیْهاتَ، هُنا، واو، ویکاَّنّ، وَیْل، یا ( علوم قرآنی )

وابسته

معانی ادوات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادوات قرآن به زیرصفحه ادوات قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (166-308)
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه (175-445)
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (199-469)
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه (35-187)