پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

علم به ادوات قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 166

کاربرد قرآن در علم به ادوات قرآن ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 11 صفحه 33

موارد حذف ادوات قرآن ، منابع:

تاریخ القران و غرائب رسمه و حکمه صفحه 161

نیاز تفسیر و مفسران به علم به ادوات قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 صفحه 175

ادوات قرآن ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 167

ادوات قرآن و اَوْلَى ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 211

ادوات قرآن و تاء ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 222

ادوات قرآن و دُونَ ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 230

ادوات قرآن و رُوَیدًا ، منابع:

الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 صفحه 231