پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اذان، عبادات زن

وابسته

اذان خنثی، اذان مرد، اقامه زن، حکایت اذان زن، شنیدن اذان زن، قصراذان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 352، 361
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 575
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 96
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 257
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 63
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 236
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 167
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 53، 64
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 210
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 3&#