پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نقد بر اهل سنت درباره اذان نماز ، منابع:

الایضاح صفحه 203

دیدگاه اهل سنت درباره اذان نماز ، منابع:

الایضاح صفحه 201