پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ارث زوج» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

میراث زوج

اعم

ارث زوجین، ارث مرد

اخص

ارث زوج خنثی، ارث زوج غایب
به لحاظ تعداد:
ارث چند زوج، ارث زوج تنها
به لحاظ سهم الارث:
ارث زوج با ابوین، ارث زوج با ابوین و فرزند، ارث زوج با ابوین و نوه، ارث زوج با اجداد، ارث زوج با اخوال، ارث زوج با اخوه، ارث زوج با اخوه و اجداد، ارث زوج با ارتداد زوجه، ارث زوج با اعمام، ارث زوج با اعمام و اخوال، ارث زوج با ضامن جریره، ارث زوج با فرزند اخوه، ارث زوج با معتق
به لحاظ فرزند:
ارث زوج با فرزند، ارث زوج بدون فرزند

وابسته

ارث زوجه، توارث زوجین، زوج، غیر منقول، مرگ غیر طبیعی زوجه و فرزند، منقول ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ارث زوج به زیرصفحه ارث زوج/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 4 : صفحه 117
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 7 : صفحه 19
  • المهذب جلد 2 : صفحه 139
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 397
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 79، 277
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 7، 23، 57
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 424
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 36
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 200، (209-213)