پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارث فرزند، ارث کافر ( استحقاق )

وابسته

توارث کفار، فرزند کافر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 365
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه (27-30)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 474
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 29
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 34، 62