پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ارث ولدالشبهه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

میراث ولدالشبهه

اعم

ارث فرزند

وابسته

ولدالشبهه

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 7 : صفحه 186
  • المهذب جلد 2 : صفحه 165
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 7
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 47