پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

این فرض تنها در برخی از کفار جاری است که اشتراک دو مرد یا بیشتر را در یک زن جایز می دانند.

اعم

ارث زوج

وابسته

ارث چند زوجه، توارث کفار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 403
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 324
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 34
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 283