پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ارکان: اجاره از سه رکن تشکیل می‌شود:

1. عقد: عقد اجاره مانند عقدهای دیگر، به ایجاب و قبول (--» ایجاب و قبول) نیاز دارد و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد، تحقّق پیدا می‌کند. 4 در اجاره نیز - مانند بیع - معاطات (--» معاطات) جاری است 5 عقد اجاره لازم است (--» اصل لزوم) از این رو، فسخ آن جز با رضایت دو طرف جایز نیست. البته بنا بر قول مشهور، اجاره معاطاتی لازم نیست و فسخ آن برای هر یک تا زمانی که در عوض یا عین مورد اجاره تصرف نشده باشد، جایز است. 6

2. متعاقدین: در متعاقدین یعنی موجر یا اجیر از یک سو، و مستأجر از سوی دیگر، بلوغ، عقل، اختیار و ممنوع نبودن از تصرف در مال خود (--» حجر) شرط است. 7 عقد در صورت نبود شرط بلوغ یا عقل، باطل است و در صورت حَجر یا نبود اختیار، نافذ نیست.

3. عوض: معلوم، مباح و مملوک بودن، امکان استفاده از منفعت برای مستأجر، قدرت بر تحویل و امکان انتفاع از عین مورد اجاره با بقای آن مانند خانه و مغازه - نه مثل نان جهت خوردن که با خوردن، عین مال از بین می‌رود - شرایط عوض هستند. 8 با این تفاوت که شرط آخر، مقوّم اجاره و بقیّه شرایط، شرایط خارج از ماهیت اجاره‌اند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 235

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، ارکان عقد

اخص

صیغه اجاره، عوضان اجاره، عین مستاجره، متعاقدان اجاره

وابسته

اجاره ( فقه )، شرایط اجاره ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ارکان اجاره به زیرصفحه ارکان اجاره/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الفقه جلد 57 : صفحه 20
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 254
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 225
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 276
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 87
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 366
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 235
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 282
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 16
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 4
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 22
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 9