پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ازاله نجاست، طهارت از خبث ( فقه )

وابسته

ازاله بوی نجاست، ازاله رنگ نجاست، بدن میت ( فقه )، بدن نماز گزار، شک بعد طهارت، کفن ( پوشش )، لباس نمازگزار، نجاسات ( فقه )، نجاست مسجد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 101
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 251
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 89
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 51