پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسارت کافر

وابسته

استرقاق اسیر، استرقاق حربی، حربی اسیر، دَین اسیر، زن باردار، قتل حربی، کافر حربی

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 400
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 8 : صفحه 84، 86
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 96، 101
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 162، 166
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 390، 392، 398
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 122
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 5، 32، 81، 89، 195
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 37
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 65
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 490
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 427
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 434
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 39، 41
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 145